اقدامات اجراي مرحله دوم پروژه پايانه مسافربري نسيم شمال در حال انجام است

علي محمدحسيني، مديرعامل سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري قزوين گفت: اقدامات تملک زمين براي اجراي مرحله دوم پروژه احداث پايانه مسافربري نسيم شمال واقع در بلوار ميرزا كوچك خان در حال انجام است.

۱۳۹۶/۰۴/۱۸

پروژه‌هاي مناسب‌سازي معابر جزو پروژه‌هاي اولويت‌دار شهرداري قزوين است

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: با توجه به ضرورت تأمين دسترسي‌هاي آسان براي شهروندان جانبار، معلول و سالمند، اجراي پروژه هاي مناسب سازي جزو پروژه هاي اولويت‌دار اين سازمان به...

۱۳۹۶/۰۴/۱۸

شهرداري قزوين در اين شرايط اقتصادي، سيستم حمل و نقل عمومي شهر را نوسازي و توسعه داده است

داودي، منتخب اول پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر قزوين گفت: در شرايطي که بسياري از شهرداري هاي کشور در پرداخت حقوق به کارکنان و پيمانکاران خود ناتوان هستند، شهرداري قزوين توانسته با خريد اين اتوبوس ها...

۱۳۹۶/۰۴/۱۷

شهرداري قزوين در شرايط سخت اقتصادي جهت حمل و نقل عمومي شهر اتوبوس‌هاي جديد خريداري کرده است

علي فرخ‌زاد، معاون امور هماهنگي فني و عمراني استانداري قزوين گفت: شهرداري قزوين توانسته است در شرايط سخت اقتصادي اتوبوس هاي جديد اسکانيا جهت خطوط حمل و نقل عمومي خريداري کند و اين مهم بسيار ارزشمند...

۱۳۹۶/۰۴/۱۷