کاروانسراي محمد آباد در جاده قزوين بويين زهرا قرار دارد و از جمله کاروانسراهاي دوره صفوي است. پس از گذشتن از هشتي به حياط مرکزي کاروانسرا به ابعاد 3/42*4/50 متر منتهي مي شود طرح کاروانسرا چهار ايواني است و در سمت ايوان ورودي، ده حجره به همراه ايوانچه ها قرار گرفته اند.