امامزاده علاءالدين در سي کيلو متري شهر آوج در حاشيه روستايي به همين نام قرار دارد. بناي بقعه داراي نقشه اي به شکل مربع مستطيل و به ابعاد تقريبي 15/5*14/5 متر است و بر روي صفه اي به ارتفاع يک متر قرار دارد. داخل بنا فاقد تزيينات و جبهه خارجي آن داراي قاب بندي و طاق نما است. اين بنا احتمالا به دوره صفويه است.