سر در عالي قاپو در دوره سلطنت شاه طهماسب (???- ???ه. ق ) ساخته و در زمان سلطنت شاه عباس اول( ????- ???ه. ق ) به صورت کنوني تغيير شکل يافت. اين سردر، ورودي اصلي به دولتخانه دوران صفويه به شمار مي‌آمد. بناي سردر شامل ايوان رفيع ورودي با قوس تيزه دار و سه رديف طاق نما در طرفين آن است. گوشواره هايي با ستون نماهاي آجري در دو طبقه نماي سردر را تکميل مي کنند. هشتي متصل به ايوان ورودي به شکل هشت ضلعي است و در طرفين محور ورودي آن اتاق هاي نگهباني قرار دارد. در اين هشتي پلکان هايي ديده مي شود که به طبقه بالا، جايگاه نقاره زنان راه مي يابند. کتيبه و شباک کاشي تنها تزيينات باقي مانده در ايوان ورودي است. اين کتيبه به خط ثلث و به قلم عليرضا عباسي، نقاش و خطاط معروف صفويه است