وظـايـف سـازمـان :
1-     اصلاح و ايجاد سيستم تاکسيراني متناسب با بافت شهر قزوين و جمعيت و وضعيت گرافيکي آن .
2-   استفاده از امکانات در اختيار ، در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده در متن قانون و آيين نامه هاي اجرايي و دستور العمل مربوط به آن از سوي وزارت کشور .
3-   بکارگيري و استفاده از امکانات قانوني به منظور تامين رفاه و آسايش مسافرين درون شهري و برنامه ريزي نحوه سرويس دهي سيستم تاکسيراني متناسب و هماهنگ با ساير وسايل حمل و نقل عمومي درون شهري .
4-   توسعه و تکميل سيستم تاکسيراني با برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب و پيش بيني لازم به منظورتامين نيازمنديهاي آتي شهر از لحاظ تعداد تاکسي براي سرويس هاي عمومي و ويژه .
5-   بالا بردن سطح دانش و کارايي پرسنل و رانندگان دارندگان تاکسي در امور تاکسيراني و علي الخصوص در برخورد با مسافرين و جلوگيري از تخلفات آنها
6-   اتخاذ روشهاي مناسب جهت نظم بخشيدن به سيستم تاکسيراني وجلب همکاري ساير ارگانها و نهادها و وزارتخانه ها در جهت تامين و تجهيز نمودن سيستم بي سيم براي تاکسيراني .
7-   بررسي و محاسبه ميزان کرايه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و پيشنهاد آن براي تصويب به شوراي شهر و مراجع ذيربط قانوني و نظارت بر اجراي دقيق مصوبات و اجراي فرم ، رنگ ، تعداد ارقام و حروف قابل درج شماره تاکسي و آرم و ظرفيت مجاز کليه تاکسيها با رعايت کامل مقررات .
      آيين نامه اجرائي قانون مربوط و دستور العمل هاي صادره از سوي شورايعالي ترافيک و وزارت کشور .
8-   مطالعات لازم براي تهيه نقشه شبکه مسيرهاي تاکسيراني درون شهري با استفاده از مطالعات مربوط مبدا- مقصد سفرهاي شهري و با رعايت و در نظر گرفتن طول مسيرها و تعداد خطوط ونيازمنديهاي مراکز خدمات شهري و بازدهي کار در ساعات مختلف شبانه روز و همچنين تشخيص و اعلام اولويت خطوط و مسيرهاي مشخص شده با توجه به تمرکز جمعيت و توليد سفر ، بويژه در مناطق کارگري ،دانشجوئي ، مدارس ومناسبت هاي خاص نظير مسابقات ورزشي ، جشنهاي مذهبي و ملي و اجتماعات مردمي و غيره ...
     نظارت دقيق بر نحوه سرويس دهي اشخاص که به نمايندگي شهرداري به صورت حقيقي يا حقوقي متقبل ارائه سرويس در مسيرهاي عمومي و يا مشخص شده   گرديده اند .
9-    صدور و لغو تمديد پروانه اشتغال به حمل ونقل عمومي مسافر درون شهري با تاکسي ( پروانه تاکسيراني ) از طريق شهرداري يا سازمان براساس مفادآيين نامه تصويبي ودستور العمل هاي صادره از سوي وزارت کشور .
10- بررسي و تهيه آمار و اطلاعات لازم در خصوص تعداد پروانه تاکسيراني و تعداد تاکسيهاي موجود و تاکسيهايي که در طول يک سال و پنج سال آينده به ناوگان تاکسيراني اضافه مي شود .
11- تهيه آمار کليه تاکسيها و وسائط نقليه داراي پلاک نارنجي و وسائط نقليه داراي پلاک سفيد و يا هر رنگ ديگر که با داشتن امتياز يا اجازه تحت هر عنوان به حمل ونقل عمومي مسافر در شهر اشتغال دارند .
12- اخذ تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضوع آيين نامه تصويبي و قبول تصميمهاي هياتهاي انضباطي و رعايت دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت کشور ازمتقاضي صدور پروانه تاکسيراني .
13- تعيين کشيکهاي مورد نياز براي بيمارستانها – پاسگاههاي حوزه شهر – دادگستري و حوزه هاي وابسته .
14- کسب اطلاعات سياسي ،امنيتي ،اجتماعي و فرهنگي و خطرهاي بحراني سياسي به حراست سازمان و ارسال به استانداري و اداره اطلاعات استان .