• ساختار
    ساختار سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيرانی قزوين متشکل از شورای سازمان، هيات مديره، مدير عامل و حسابرس "بازرس" است.
  • شورای سازمان مرکب از 5 نفر فرماندار به عنوان رييس شورا، شهردار به عنوان نايب رييس، معاون حمل و نقل و ترافيک شهردارِ، رييس پليس راهنمايي و رانندگي و يک نفر کارشناس با تجربه در امور شهر و شهرداری و حمل و نقل عمومي مسافر به پيشنهاد شهردار و تاييد استاندار است و اعضاي هيات مديره مرکب از سه نفر عضو اصلي و يک نفر عضو علی البدل است. رياست هيات مديره بر عهده معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری است. دو نفر ديگر اعضاي هيأت مديره کارشناسان خبره و آگاه به مسائل از بين افرادي که علاوه بر داشتن مدارک علمي و تخصصی مربوطه داراي تجربيات کافی در مسائل حمل و نقل مسافر شهري و امور مالي مي باشند، با معرفي رييس شورا براي مدت چهار سال توسط شوراي سازمان انتخاب خواهند شد که تمديد انتخاب آنان برای دوره های بعدی بلامانع است.