(آگهي فراخوان عمومی)

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین در نظر دارد با همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران با محوریت رانندگان تحت نظارت نسبت به تدارک "بیمه درمان تکمیلی و بیمه عمر و حوادث با شرایط پیوست برای مجموعه رانندگان حوزه حمل ونقل تحت نظارت در استان قزوین و خانواده های ایشان" اقدام نماید . لذا از شرکتهای بیمه گر دعوت می گردد، ضمن مطالعه شرایط مورد درخواست سازمان، در سایت سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین به آدرس www.taxirani.qazvin.ir  ،پیشنهادات خود را با در نظر گرفتن شرایط مذکور، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ این فراخوان، جهت بررسی به این سازمان ارسال فرمایند . بدیهی است مذاکرات حضوری با پیشنهادات منتخب تا حصول توافق صورت خواهد گرفت.ضمنا بیمه های شخص ثالث و عمر و سرمایه گذاری بعنوان موضوعات پوششی و دلخواه رانندگان قابل مذاکره می باشد.

آدرس : قزوین خیابان شهید انصاری جنب پل و پارکینگ شهید انصاری سازمان مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین تلفن 33848-028     داخلی 109

دريافت اسناد