آئين نامه هاي سازمان آئين نامه هاي سازمان

 

آيين نامه واگذاري تاكسي خطوط درون شهري و برون شهري
 
در اجراي بند ( ج ) ماده 3 اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قزوين به شماره 1549-34-31-2671 مورخه 20 خرداد 76 مبني بر تدوين و تصويب آئين نامه ها ، دستور العمل ها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز آئين نامه واگذاري خطوط درون شهري و برون شهري تدوين و جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
الف – كليات
ماده 1- شمول اين آئين نامه تاكسيداران (‌مالكين وكمكي ها ) مي باشد كه داراي پروانه تاكسيراني و پروانه بهره برداري معتبر باشند .
تبصره 1- تقاضاي افرادبازنشسته پذيرفته نخواهد شد .
ب- شرايط
ماده 2- متقاضي فعاليت در خطوط بايد داراي شرايط ذيل باشد :‌
·         حداقل سن وي 28 سال باشد .
·         داراي خودرو مدل 1375 به بالا باشد .
·         حداقل 5 سال سابقه فعاليت با تاكسي را داشته باشد .
ج – ضوابط
ماده 3- درصورت عمليات خريد و فروش خودرو ،‌ خودرو مورد نظر از خطوط خارج و بايد بصورت گردشي درسطح شهر تردد و فعاليت نمايد .
ماده 4- درصورتي كه متقاضي داراي سابقه سوءفعاليت درناوگان تاكسيراني بوده و يا داراي حكم هيات انظباطي باشد ، از پذيرش وي جهت فعاليت در خطوط جلوگيري خواهد شد .
ماده 5- حداكثرمدت حضور فرد متقاضي درخط يكسال بوده و پس ازپايان مهلت مقرر ، درصورت موافقت اعضاي كميسيون ونداشتن تخلف بانظرمديرعامل براي يك نوبتكاري بكارگرفته خواهد شد .
ماده 6- تمامي دارندگان پروانه بهره برداري تنها مجاز به ورود به ناوگان خطوط براي يكبار بوده ، درصورتي كه خودرو خودرا فروخته و مجددا خودرو خريداري نمايند ، حضورشان درخط (‌برون شهري و يا درون شهري ) غير ممكن خواهد بود .
ماده 7- خودروهاي سواري شخصي كه برابر آئين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده تاكسيراني ها تحت يكي از عناوين قانون فوق الاشاره زير نظر سازمان دريكي از خطوط فعاليت داشته باشند ، علاوه بر موارد مندرج در آئين نامه بايد نسبت به اخذ معاينه فني مصوب 4-8-82 هيات وزيران اقدام نمايند .
د- بررسي و بكارگيري
ماده 8- تقاضاي افراد پس از موافقت اوليه از سوي مدير عامل سازمان جهت بررسي به دبيرخانه كميسيون واگذاري خطوط ارسال خواهد شد و دبير كميسيون موظف به بررسي تقاضا با حضور اعضاي كميسيون خواهد بود .
تبصره 1- اعضاي اصلي كميسيون عبارتند از مديران واحدهاي :
·         صدور پروانه   
·         نقل و انتقالات  
·         بازرسي و نظارت  
·         حراست
·         نماينده خطوط
تبصره 2- به منظور روان سازي و هماهنگي بيشتر دبير كميسيون موظف است قبل از بررسي تقاضا اطلاعاتي را درخصوص ظرفيت خط و ميزان تقاضا جهت حمل و نقل راكسب وبه هنگام بررسي در اختياز اعضاي اصلي قراردهد . اين اطلاعات ازطريق نمايندگان خطوط وتهيه آمار جمع آوري مي گردد .
تبصره 3- شرط ورود متقاضي به ناوگان خطوط كسب 4 راي از 5 راي اعضا خواهد بود و پس از تصويب جهت اجراي نهايي به مدير عامل سازمان معرفي مي گردد .
تبصره 4 – درصورت عدم موافقت اعضا با ورود متقاضي به خطوط ،‌مراتب از طريق دبير كميسيون و بصورت كتبي به متقاضي اعلام و نتيجه آن از طريق واحد صدور پروانه در پرونده متقاضي درج خواهد
تبصره 5- رانندگان خطوط موظف هستند هرسه ماه يكبار عوارض و هزينه هاي مورد نظر سازمان را از طريق مسوولين خطوط به سازمان تاكسيراني قزوين پرداخت نموده و رسيد دريافت نمايند . اين رقم هرساله از طريق شوراي اسلامي شهر تصويب و از طريق سازمان به رانندگان فعال در خطوط ابلاغ خواهد شد .
هـ- مسوولين خطوط
ماده 9- به منظور برقراري ارتباط آسان تر سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني قزوين با رانندگان فعال در خطوط درون شهري و برون شهري افرادي را از ميان رانندگان فعال و با برگزاري انتخابات به مدت يكسال بعنوان نماينده انتخاب وبه مسوول خطوط سازمان معرفي خواهد شدو انتخاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود .
تبصره 1- وظايف نماينده
·         ارائه آمار تاكسيرانان فعال به مسوول خطوط سازمان
·         جمع آوري هزينه ها و عوارض مورد نظر سازمان
·         انعكاس اخبار خطوط به منظور رفع تنگنا ها و مشكلات
·         پيشنهاد راهكارهاي عملي و اجرايي درجهت ارتقا كيفيت حمل و نقل درون شهري
·         انعكاس نظرات ، پيشنهادات وانتقادات رانندگان فعال در خطوط .
تبصره 2- درصورتي كه نمايندگان خطوط به وظايف مورد نظر سازمان عمل نمايند درصورت صلاحديد مدير عامل از پرداخت عوارض و هزينه هاي مرتبط معاف خواهند شد .
ماده 10- خانواده محترم ايثارگران مشتمل بر پدران شهدا، فرزندان ،‌آزادگان ،‌جانبازان بالاي 25 درصد و رزمندگاني كه 6 ماه متوالي و يا 9 ماه متناوب درجبهه حضور داشته اند از مورد سوم ماده (2) مستثني خواهند بود .
 
اين آئين نامه مشتمل بر 5 فصل و 8 ماده و 9 تبصره درمورخه                     به تصويب هيات مديره سازمان رسيد
 
     سيد مهدي يدي همداني            فرامرز مرادي                    محمد حسن ايرانخواه
        رئيس هيات مديره                عضو هيات مديره             سرپرست و عضو هيات مديره
         
            
 آئين نامه تاكسي بيسيم
 
وزارت کـشور
استـانــداري قـزوين
شـهـرداري قـزوين
سـازمـان مـديـريـت و نـظـارت بـر تـاکـسيـرانـي قـزويـن
 
سازمان نظارت بر تاکسيراني قزوين طبق ابلاغيه موافقتي شماره 34-3-1-1413 مورخه 5-9-74 رسماً در تاريخ 18-2-76 فعاليت خود را آغاز نمود .
هـدف از تـاسيـس سـازمـان :
1-     نظارت برنحوه خدمات دهي کليه خودروهايي که حمل و نقل درون شهري ( شهرکهاي اطراف ) را بر عهده دارند .
2-     تعيين نرخ کرايه خودروهاي کرايه درون شهري و خطوط ويژه .
3-   نظارت بر عملکرد کليه خودروها بر اساس قانون مصوب شده هيات وزيران نسبت به عدم تخلف و برخورد قانوني با متخلف بر اساس موارد ذيل :
     الف) اخذ کرايه اضافي از مسافرين
     ب) عدم استفاده از تاکسيمتر
     ج) رعايت شئونات اسلامي                                     
     د) رعايت کليه آداب حمل مسافر درون شهري و برخورد مناسب
4-     نظارت بر فعاليت کليه موسسه ها و شرکتهاي حمل ونقل درون شهري و برون شهري ( تاکسي تلفنيها )
5-   شناسايي افراد متخلف و نيز افرادي که با انگيزه هاي سوء اقدام به حمل مسافر مينمايند و در نهايت معرفي به مراجع مربوطه
6-     رسيدگي به شکايات مردمي و شهروندان در ارتباط با تخلفات تاکسيرانان و رانندگان ( شركتهاي حمل ونقل درون شهري )
7-     خدمات دهي سريع و بهينه در غالب يک اصول و تحت پوشش قانون در جهت قانونمند کردن رانندگان
نـوع سـازمـان و نـحوه فعـاليت آن :
سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني قزوين پس از تصويب هيات محترم وزيران و دستور وزير محترم وقت کشور با نظارت استانداري قزوين و با هدف کنترل و نظارت بر مقررات و جلوگيري از تشتت نظارتي که در قالب ادارات و سازمانهاي مختلف از جمله فرمانداريها – بخشداريها – شهرداري – ادارات راهنمايي و حتي بعضي از موارد تشکيلات صنفي نظير اتحاديه تاکسيرانان و گاهي تشکيلات و با تصويب قانون تمرکز اداره امور تاکسيراني (ناظر برانواع حمل ونقل درون شهري ) به اين سازمان محول شده و وزات کشور در اجراي ماده 54 قانون شهرداري و با عنايت به مفاد ماده 84 قانون شهرداري ها ، سازمانهايي را به صورت مستقل بنام سازمان تاکسيراني ناميد و در تبصره ذيل ماده 2عنوان نموده است که : انواع سرويسهاي تاکسي شهري که با عناوين ،رنگها و فرمهاي گوناگون نظير نارنجي و فرودگاه که با وسايل نقليه سواري ، استيشن يا خودروي مناسب ديگر به کار مشغول هشتند مشمول اين آيين نامه هستند .
قانون تمرکز امور مربوط به تاکسيراني ،همچنين کليه امور مربوط به حمل و نقل عمومي مسافردر درون شهر در حيطه وظايف و نظارت و مسووليت سازمان مي باشد.
مـوضـوع و اهـداف سـازمـان :
الف) تصدي و اجراي کليه طرحهاي مطالعاتي و اجرائي و. عمراني مربوط به تاکسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاکسيراني .
ب) تصميم گيري و تعيين تکليف نسبت به کليه اموري که به هر نح به تاکسيراني ارتباط پيدا مي کند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با ساير خدمات .
ج) تدوين و تصويب آيين نامه ها و دستور العملها و بخشنامه هاي داخلي مورد نياز .
د) اجرا و اعمال مقررات تصويب شده از سوي وزارت کشور نسبت به تاکسيرانان و تاکسيداران .
ه) نظارت بر امور رفاهي ، درماني ، تاميني ، فرهنگي ، بازرگاني ، خيريهو ورزشي کارکنان سازمان و کارگزاران تاکسيراني اعم از تاکسيدار و تاکسيران .
و ) برنامه ريزي در امور اجرايي ، کنترل ، بازرسي امور انضباطي و تشويقي خدماتي.
      وظـايـف سـازمـان :
1-     اصلاح و ايجاد سيستم تاکسيراني متناسب با بافت شهر قزوين و جمعيت و وضعيت گرافيکي آن .
2-   استفاده از امکانات در اختيار ، در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده در متن قانون و آيين نامه هاي اجرايي و دستور العمل مربوط به آن از سوي وزارت کشور .
3-   بکارگيري و استفاده از امکانات قانوني به منظور تامين رفاه و آسايش مسافرين درون شهري و برنامه ريزي نحوه سرويس دهي سيستم تاکسيراني متناسب و هماهنگ با ساير وسايل حمل و نقل عمومي درون شهري .
4-   توسعه و تکميل سيستم تاکسيراني با برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب و پيش بيني لازم به منظورتامين نيازمنديهاي آتي شهر از لحاظ تعداد تاکسي براي سرويس هاي عمومي و ويژه .
5-   بالا بردن سطح دانش و کارايي پرسنل و رانندگان دارندگان تاکسي در امور تاکسيراني و علي الخصوص در برخورد با مسافرين و جلوگيري از تخلفات آنها
6-   اتخاذ روشهاي مناسب جهت نظم بخشيدن به سيستم تاکسيراني وجلب همکاري ساير ارگانها و نهادها و وزارتخانه ها در جهت تامين و تجهيز نمودن سيستم بي سيم براي تاکسيراني .
7-   بررسي و محاسبه ميزان کرايه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و پيشنهاد آن براي تصويب به شوراي شهر و مراجع ذيربط قانوني و نظارت بر اجراي دقيق مصوبات و اجراي فرم ، رنگ ، تعداد ارقام و حروف قابل درج شماره تاکسي و آرم و ظرفيت مجاز کليه تاکسيها با رعايت کامل مقررات .
      آيين نامه اجرائي قانون مربوط و دستور العمل هاي صادره از سوي شورايعالي ترافيک و وزارت کشور .
8-   مطالعات لازم براي تهيه نقشه شبکه مسيرهاي تاکسيراني درون شهري با استفاده از مطالعات مربوط مبدا- مقصد سفرهاي شهري و با رعايت و در نظر گرفتن طول مسيرها و تعداد خطوط ونيازمنديهاي مراکز خدمات شهري و بازدهي کار در ساعات مختلف شبانه روز و همچنين تشخيص و اعلام اولويت خطوط و مسيرهاي مشخص شده با توجه به تمرکز جمعيت و توليد سفر ، بويژه در مناطق کارگري ،دانشجوئي ، مدارس ومناسبت هاي خاص نظير مسابقات ورزشي ، جشنهاي مذهبي و ملي و اجتماعات مردمي و غيره ...
     نظارت دقيق بر نحوه سرويس دهي اشخاص که به نمايندگي شهرداري به صورت حقيقي يا حقوقي متقبل ارائه سرويس در مسيرهاي عمومي و يا مشخص شده   گرديده اند .
9-    صدور و لغو تمديد پروانه اشتغال به حمل ونقل عمومي مسافر درون شهري با تاکسي ( پروانه تاکسيراني ) از طريق شهرداري يا سازمان براساس مفادآيين نامه تصويبي ودستور العمل هاي صادره از سوي وزارت کشور .
10- بررسي و تهيه آمار و اطلاعات لازم در خصوص تعداد پروانه تاکسيراني و تعداد تاکسيهاي موجود و تاکسيهايي که در طول يک سال و پنج سال آينده به ناوگان تاکسيراني اضافه مي شود .
11- تهيه آمار کليه تاکسيها و وسائط نقليه داراي پلاک نارنجي و وسائط نقليه داراي پلاک سفيد و يا هر رنگ ديگر که با داشتن امتياز يا اجازه تحت هر عنوان به حمل ونقل عمومي مسافر در شهر اشتغال دارند .
12- اخذ تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضوع آيين نامه تصويبي و قبول تصميمهاي هياتهاي انضباطي و رعايت دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت کشور ازمتقاضي صدور پروانه تاکسيراني .
13- تعيين کشيکهاي مورد نياز براي بيمارستانها – پاسگاههاي حوزه شهر – دادگستري و حوزه هاي وابسته .
14- کسب اطلاعات سياسي ،امنيتي ،اجتماعي و فرهنگي و خطرهاي بحراني سياسي به حراست سازمان و ارسال به استانداري و اداره اطلاعات استان .
 
تـاکـسي بـي سيـم
تاکسي بيسيم وسيله اي است جهت رفاه حال همشهريان که در اسرعوقت با کمترين مدت تماس خودروي مورد نياز خود را جهت اياب و ذهاب خويش در سطح شهر حاضر داشته باشد .
تـاکـسي بـي سيـم :
تاکسي بي سيم مرکزي دارد که در يک مکاني همانند يک واحد آپارتماني در هر نقطه اي از شهر که از نظر موج دهي موقعيت مناسب داشته باشد با يک مرکز و دکل منظور شده و حداقل با 8 خط تلفن ( که بنا به نياز کمتر و يا بيشتر متغير مي باشد ) تجهيز شده و اين شبکه در همه بخش اقدام مي نمايد :
1-   تماس همشهريان با مرکز تاکسي بي سيم و اعلام نياز خودرودر هر نقطه اي از شهر که باشند به اپراتور دستگاه منظور شده (که بابت هر خط تلفن يک اپراتور مد نظر قرار مي گيرد و آن نيز پس از اخذآدرس کار تايپ آن را بر اساس فاميلي و يا شماره اشتراک ، مقصد و تعداد نفرات اعلام کرده و ثبت در کامپيوترمي گردد .
2-   اپراتور ديگري که اپراتور بي سيم مي باشد بر اساس ترتيب آدرسهاي تايپ شده ( که در برنامه نويسي انجام خواهد شد ) ، آدرس بر اساس ايستگاه روي صفحه نمايشگر نشان مي دهد با نزديکترين ايستگاه و نوبت تاکسي و با کد آن تاکسي نمايان شده و اپراتور تاکسي را اعزام مي نمايد .
3-   تاکسي پس از گرفتن آدرس در محدود خود حرکت و زماني که به درب منزل مسافر مي رسد تاکسيمتر خود را ( که يک کانال بيشتر ندارد ) فعال مي کند و به مرکز اعلام مي کند كه : ( مثلاً 174 مثبت شد ) و کد مورد نظر کامپيوتر فعال شده و همزمان هم تاکسيمتر ماشين تاکسي بي سيم براي آن مسافر فعال مي شود ( تاريخ ، ساعت و مبدا و مقصد و مبلغ کرايه مورد نظر در کامپيوتر ثبت شده ) راننده به مقصدي که مسافر اعلام مي کند حرکت کرده و تاکسيمتر نيز فعال است و تاکسي بي سيم بر فرض مثال از ايستگاه شماره 4 ( که فلکه سپه مي باشد ) به ايستگاه شماره يک ( كه ايستگاه شهيد بابايي مي باشد ) رسانده و ديگر به ايستگاه شماره 4 بر    نمي گردد بلکه پس از اتمام کار مسافر به مرکز اعلام کرده و به نزديکترين ايستگاه رفته و از مرکز اجازه ورود گرفته و درآنجا مستقر شده و در نوبت آن ايستگاه قرار مي گيرد .
هدف از تاسيس تاکسي بي سيم :
       1 -    نظم و ترتيب دادن به حمل ونقل درون شهري
       2 -    تسريع و ارتباط بي سيم با تاکسيهاي تحت پوشش وخدمات بهتر به عموم مردم
       3 -    مکانيزه کردن حمل و نقل درون شهري و برطرف نمودن حمل ونقل سنتي تاکسي
       4 -    کنترل ونظارت درنحوه عملکرد خودروهاي تاکسي در امر خدمات رساني
       5 -    کنترل و نظارت بر قيمتهاي اخذ شده از شهروندان
       6 -    خدمات رساني شبانه روزي به همشهريان با وسيله قابل اعتماد و اطمينان
       7 -    استفاده از افراد داراي صلاحيت درامر حمل و نقل درون شهري
       8 -    جلوگيري از هر گونه درگيري و انسجام در دريافت وجوه ازمسافرين
       9 -   جلوگيري از آلودگي هوا و رفع معضل ترافيک و ساماندهي در جهت فوق
       10-   ارائه خدمات به مراکزدرماني ، آموزشي ، تفريحي ،اداري در اسرع وقت
مـکـان سـازمـان و محـل دفتـر مـرکـزي :
دفتر مرکزي خدمات تاکسي بي سيم در استان قزوين –شهر قزوين ميدان تهران قديم ابتداي خ تالار ساختمان مرکزي تاکسيراني قزوين
حـق امتيـاز تـاکـسي بـي سيـم :
حق امتياز بي سيم و تاکسي بي سيم منحصراً متعلق به سازمان مديريت و نظارت برتاکسيراني قزوين خواهد بود و متضمن تعهدات خواسته شده از سوي اداره کل ارتباطات راديويي و امتياز فرکانس بي سيم اين سازمان مي باشد .
سازمان مديريت و نظارت برتاکسيراني قزوين پرداخت کليه مبالغ آبونمان بي سيم را به اداره کل ارتباطات راديويي تضمين مي نمايد .
گـزيـنش و بـکـارگـيري :
کليه رانندگان در بدو ورود به ناوگان پس از طي مراحل گزينشي انتخاب مي شوند افرادي داراي الويت خواهند بود که در طول 2 سال گذشته از فعاليت خود ، هيچ گونه تخلفي نداشته باشند و داراي حسن اخلاق و متعهد به قانون باشند . اشاره مي شود در صورتي که راننده اي بر خلاف مقررات عمل کرده و مرتکب تخلفي گردند ، از ناوگان تاکسي بي سيم خارج خواهند شد و شخص ديگري داراي شرايط جايگزين آنها مي گردد .
 مسـائـل حفـاظـتي تـاکـسي بـي سيـم :
      از نظر حفاظت دستگاهها ، کليه افراد ملزم به رعايت موارد ذيل مي باشند .
      الف) مجهز نمودن خودرو به سيستمهاي حفاظتي – ايمني ( دزدگير)
      ب)استفاده از پارکينگهاي مجهز
      ج) شرکت در کلاسهاي حفاظتي –امنيتي و کسب آموزش هاي لازم
         راههـاي ارتبـاطـي استـان و شهرستـان :
با توجه به موقعيت خاص استان قزوين مخصوصاً شهرستان قزوين که در شاهراه ارتباطي استانهاي شمال و شمال غربي با مرکز کشور است ، اکثر راههاي آن شوسه و دو آزاد راه مهم تهران – قزوين و قزوين – زنجان را به هم مرتبط مي سازد :
       -     از شرق آزاد راه مسير تهران – قزوين بطول 145 کيلومتر
      -     از آزاد راه مسير قزوين زنجان بطول 171 کيلومتر
      -     از غرب مسير شوسه رشت – قزوين به طول 178کيلومتر
      -     از جتوب شرقي مسير شوسه ساوه – قزوين بطول 230کيلومتر
      -     جاده قديم تهران 148 کيلومتر
      -     جاده قديم زنجان 171 کيلومتر
      -     جاده الموت 84 کيلومتر
      -     جاده قزوين – آبيک 55 کيلومتر
      -     جاده قزوين – آوج 112 کيلومتر
      -     جاده قزوين – بوئين زهرا 55 کيلومتر
      -     جاده قزوين – تاکستان35 کيلومتر
      -     جاده قزوين – الموت84 کيلومتر
      -     جاده قزوين – محمديه15 کيلومتر
مـوقـعيـت جـغرافيـايـي قـزويـن :
شهرستان قزوين در نوار 50 درجه طول شمالي و 36 درجه و 16 دقيقه عرض شرقي واقع گرديده و ارتفاع آن از سطح دريا 1290 متر است .
شهر قزوين از شمال به کوههاي الموت(البرز ) و از جنوب به استان همدان و استان مرکزي و از شرق به استان تهران و کرج و از غرب و جنوب غربي به استان زنجان و گيلان محدود مي باشد .