مرضیه طارمی


واحد آمار و انفورماتیک


شرح وظایف:
1 - ایجاد بانک اطلاعاتی، ثبت و به روزرسانی داده ها با هماهنگی کلیۀ واحدها.
2 – تجزیه و تحلیل آمارهای واصله و جداول خروجی به منظور پایش و اندازهگیری فرآیندهای  سازمان و ارائه به مافوق.
3 - پاسخگویی به کلیۀ مسائل آماری و اطلاعاتی مورد نیاز سازمان و ارائه آن به واحدهای داخلی و یا خارجی.
4- هماهنگی و ارتباط مستمر با اداره آمار و انفورماتیک شهرداری و تبادل اطلاعات با واحد جی آی اس.
5 - نیازسنجی واحدها و تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز سازمان.
6 - ایجاد و کنترل شبکۀ داخلی سازمان و راه اندازی اتوماسیون اداری.  
7 - رفع اشکال، نصب برنامه، ارتقاء سیستم سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای سازمان بنا به نیاز.
8 – بررسی کلیه مشکلات سیستمی موجود در واحدهای مختلف و کنترل نرم افزارهای تحت شبکه
9– برنامه ریزی لازم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات.