مهدی حاجی نورمحمدی


 روابط عمومی


شرح وظایف:
1-    تهیه و ارسال اخبار سازمان به خبرگزاری ها.
2-    هماهنگی مستمر با مسئولین واحدها جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش پرسنل.
3-    نظارت بر ارزشیابی و پایان دوره های آموزش و تجزیه  و تحلیل نتایح  و تعیین نارسائی ها.
4-    تهیه و نصب فیکسچر و بنرهای اطلاع رسانی و آموزشی.
5-    برنامه ریزی جهت شرکت در سمینارها، بازدیدها، کنفرانس ها و همایش ها.
6-    هماهنگی و مشارکت در تهیه فیلم های آموزشی  جهت آموزش شهروندان با واحد روابط عمومی.
7-    برگزاری مراسم و جشن های تابستانه، نصب آگهی و اطلاعيه در ايام مختلف، انجام امور فرهنگی جهت رانندگان تحت پوشش ناوگان.