علی ربیعی


مسئول امور اداری –  امور قراردادها

 


شرح وظایف:
1- تأمین ارتباط اداری سازمان با مؤسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی.
2 - اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی.
3 - تهیه و تنظیم لیست کارکرد ماهیانه پرسنل بر اساس سیستم ورود و خروج.
4 - صدور احكام حقوق سالانه، بايگاني اسناد پرسنلي، صدور كارتكس مرخصي و تنظيم كاركرد ماهانه.
5- ترتيب ابلاغ مصوبات دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اداري به واحدهاي مربوطه.
6- رسیدگی به پيشنهادات استخدام، تبديل وضعيت، ترفيع، بازنشستگي و انتقال.
7- تهیه و تنظیم قراردادها و اخذ تأییدیه های مالی و حقوقی از کارشناسان.
8-  انجام فعاليت امور قراردادها، برگزاري مناقصات و مزايده ها و انجام استعلامات سازمان.
9 -پیگیری برگزاري جلسات كميسيون های معاملات و تحویل.