سید محمد میررحیمی


 امین اموال واشیاء گم شده


شرح وظایف:
1 - حفظ و نگهداری اموال موجود در انبارهای سازمان.
2 - اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی.
3 - اقدام به تحویل و تحول اثاثیه و اموال منقول.
4 - رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار.
5 - کنترل اجناس وارده، مطابق درخواست خرید کالا.
6 - تحویل اجناس تقاضا شده بر اساس درخواست تأیید شدۀ متقاضی.
7 - تهیه و نصب برچسب اموال.
8 - ثبت سوابق خریدها و معاملات و تحویل اموال درکامپیوتر.
9- مسئول امور اشیاء گم شده و جا مانده در تاکسی ها.