محمد صادقی


واحد رسیدگی به شکایات


شرح وظایف:
1 - دریافت کلیۀ شکایات مردمی از طریق تلفن، پیام کوتاه، و سامانۀ 137 و رسیدگی به موضوع پس از احضار طرفین.
2 – دریافت گزارشات رسیده از طریق بازرسان سطح شهر.
3 _ ثبت شکایات رسیده و انجام مکاتبات اداری، تهیۀ پیش نویس های لازم در موارد استعلامات از مراجع صلاحیت دار و تشکیل پرونده.
4 – ارجاع پرونده های تشکیل شده به هیئت انضباطی سازمان جهت رسیدگی.
5 – شناسایی تاکسیرانان منصف، خوش برخورد و منضبط و معرفی آنان به روابط عمومی جهت تقدیر و تشویق.