مهدی دستمند


سرپرست مدیریت اجرایی و حمل و نقل بار و مسافر


شرح وظایف:
1-    نظارت بر عملکرد واحد حمل و نقل بار شهری.
2-    نظارت بر عملکرد واحد بازرسی و بازرسان سطح شهر.
3-    نظارت بر فعالیت خطوط شهری و برون شهری.
4-    نظارت بر فعالیت امور شرکت های حمل و نقل بار و مسافر.
5-    نظارت بر عملکرد واحد رسیدگی به شکایات.
6-    نظارت بر عملکرد واحد تاکسی بیسیم 133.
7-    دبیر کمیتۀ انضباطی سازمان.