مجید قاسمی
معاون اداری مالی


شرح وظایف:
1-    نظارت بر کلیۀ امور واحدهای تحت سرپرستی.
2-    نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجۀ سازمان.
3-    نظارت بر وصول درآمدها و شناسایی منابع جدید درآمدی.
4-    نظارت بر کلیۀ هزینه ها و معاملات سازمان.
5-    نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها، قانون استخدام کشوری، قانون کار، تأمین اجتماعی و ...   
6-    نظارت بر حفظ و ادارۀ دارایی های منقول و غیر منقول متعلق به سازمان.
7-    رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تأمین وسایل و ملزومات مورد نیاز سازمان.
8-    ارائه سیاست ها و راهکارهای کلان مالی از قبیل مدیریت هزینه و درآمد و ...
9-    نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده و قراردادهای سازمان.