جواد کیماسی


واحد مالی – درآمد


شرح وظایف:
1- تهیه و تنظیم صورت مغایرت های بانکی.
2- نظارت بر کلیۀ امور نیروهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم و کوشش در رفع نواقص کار.
3- نظارت در امور وصول تعرفه مصوب درآمدهای سازمان.
4- مطالعه و بررسی به منظور پیشنهاد منابع جدید و ارائه لوایح لازم.
5- پیگیری لازم به منظور استیفای حقوق سازمان و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مؤدیان.