فردین دارابی

 
کارشناس مالی


شرح وظایف:
1- تهیۀ گزارش و انعکاس مشکلات و نواقص موجود به مدیریت مالی.
2- جابجایی انتقال وجه موجودی بانک بین حساب ها در بانک های مختلف.
3- کنترل پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر و نگهداری حساب آن ها و  ضمانت نامه های حسن انجام کار.
4- نظارت بر ثبت و نگهداری دفاتر حساب، اعم از روزنامه، معین و کل دفاتر بانک ها. 
5- تهیه صورت حساب و آمارهای مالی و تنظیم تراز عملیات و تأیید صحت آن ها.
6- صدور چک و  بایگانی اسناد مالی.
7- کنترل موجودی حساب بانک ها.