رضا بهتویی


متصدی خدمات مالی


شرح وظایف:
1- ممیزی اسناد حسابدار سازمان بر اساس قوانین و مقرارت و آیین نامه های جاری.
2- کنترل مستمر ردیف های بودجۀ دفتر اعتبارات جهت جلوگیری از ایجاد سرک در ردیف مربوطه.
3- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد اعتبارات به صورت ماهیانه.
4- رسیدگی و ممیزی لیست ها و اسناد هزینه و تطبیق آن ها با موازین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.
5- کنترل اعتبارات براساس بودجه مصوب.