محمد پویا

 

 بازرسی و نظارت بر خطوط

 

شرح وظایف:

1 -کنترل خودروهای حمل و نقل سبك بار، جرثقيل و تاكسي در شهر به لحاظ ترافيکی به همراه نيروهای بازرسی.

2- کنترل وضعيت ظاهری خودروها، اعم از نصب تابلو، آرم و علائم تاکسيرانی، نظافت و...

3- كنترل پروانه و دفترچههاي كليۀ تاكسيها  و خودروهاي حمل و نقل بار و جرثقيل زير نظر سازمان.

4 - برخورد با تخلفات كليۀ رانندگان تحت نظارت سازمان تاكسيراني و ارجاع آنها به کمیته انضباطی.

5- کنترل نقاط و تقاطع هاي اصلی شهر با دوربينهای موجود در سازمان.

6 - کنترل خودروهای فعال در خطوط ويژه و پذيرش خودروی جديد و اخراج خودروهای متخلف.

7 - هماهنگي با پليس راهور در ارائۀ نظم خودروهاي تحت نظارت سازمان.

8 - ارسال گزارشهای رانندگان متخلف به مسئولين ذیربط سازمان.

9 -برخورد با تاکسیهای فاقد مجوز.