افسانه سبزیکارها


واحد دبیرخانه


شرح وظایف:
1 –دریافت نامه های وارده و تطبیق آن با دفتر ارسال و مراسلات.
2 _ اولویت بندی نامه ها  و اختصاص شماره  و ثبت آن ها در کامپیوتر.
3 - تفکیک نامه های ثبت شده و ارجاع یا ارسال آن ها.
4 - طبقه بندی و بایگانی سوابق مکاتبات صورت گرفته.
5- انجام کلیۀ امور مشابه در حدود وظایف که از طرف مقام مافوق ارجاع می شود.
6-  تایپ و پرينت نامه هاي صادره  وارجاع آن ها.