رضا نوروزی


واحد حمل و نقل بار شهری


شرح وظایف:
1- نظارت بر امور شركت هاي حمل و نقل بار و پيك هاي موتوري و یدک کش ها.
2- پيگيري امور مربوط به خودروهاي بار.
3- ثبت اطلاعات درخواستي در ناوگان بار.
4- پيگيري ساماندهي خودروهاي باري كه مداركشان توقيف شده است.
5- انجام امور يكسان سازي تُناژ حمل بار خودروهاي باري.
6- پيگيري موارد سوخت و بيمۀ رانندگان حمل و نقل بار.
7- بازديد از شركت هاي حمل و نقل بار.
8- پيگيري امور تعرفه (نرخ کرایه) خدمات خودروهای باری.
9- ثبت و پیگیری سوخت رانندگان دیزل درون شهری.