امیر بذری


 خطوط


شرح وظایف:
1-    قبول و بررسی درخواست تاکسیرانان گردشی و شرکتی جهت ورود به خطوط.
2-    ارجاع درخواست رانندگان جهت ورود به خطوط با پرونده به کمیسیون واگذاری خطوط.
3-    تأسیس خطوط جدید با توجه به توسعۀ شهری، با درخواست مردم آن منطقه.
4-    نظارت بر کلیۀ خطوط درون شهری و برون شهری.
5-    گرفتن گزارش تخلفات رانندگان خطوط جهت طرح در کمیسیون واگذاری خطوط..
6-    جمع آوری حق عضویت ماهانۀ مصوب شورا توسط نمایندگان خط و واریز به حساب سازمان.
7-    تعیین نمایندگان خطوط از طریق برگزاری انتخابات به درخواست رانندگان تاکسی.
8-    نظارت و هماهنگی خط کشی و نصب تابلوهای ایستگاه برای خطوط.
9-    نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده و قراردادهای سازمان.