سید محمدمهدی تقوی


معاون برنامه ریزی


شرح وظایف:
1-    نمایندۀ شهردار در هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی.
2-    دبیرو تنظیم کننده لوایح هیئت مدیرۀ سازمان تاکسیرانی.
3-    جانشین مدیرعامل جهت صدور دستورات مقتضی، وفق ضوابط و مقررات.
4-    امضای کلیۀ نامه های صادره، حسب تفویض اختیار مدیرعامل سازمان.
5-    برنامه ریزی و تدوین طرح های راهبردی سازمان تاکسیرانی.
6-    بررسی، تجزیه و تحلیل و زمان بندی پروژه های سازمان تاکسیرانی.
7-     بررسی امور رفاهی و انعقاد تفاهم نامه های رفاهی با اصناف و شرکت های تجاری.
8-    بررسی و تصمیم گیری در خصوص موضوعات مختلف صدور پروانه.
9-    برنامه ریزی، پیگیری و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمانی و واگذاری امور