محسن نعمتی


امور دفتر مدیر عامل


شرح وظایف:
1- تشکیل فایل ها و پرونده های مورد نیاز برای کلیۀ موضوعات اداری، پرسنلی، مکاتباتی.
2-  پاسخگویی به مراجعین حضوری.
3- پیگیری دریافت مسائل و مشکلات شهروندان از طریق واحد فوریت های خدمات شهری و انعکاس به مسئول مربوطه.
4- ثبت فعالیت ها و وقایع روزانه در دفتر مخصوص گزارشات.
5- پیگیری درخواست به منظور تهیه اقلام و ملزومات مورد نیاز.
6- دریافت و انتقال مشکلات و نواقص واحد مربوط و پیگری جهت رفع آن ها.
7- تهیه و تنظیم مکاتبات اداری و ارسال پاسخ به نامه های دریافت شده با دستور مدیرعامل.