حسین مرادی


امور شبکۀ تاکسی بیسیم 133

 


شرح وظایف:


1-    کنترل وضعيت تاکسی بیسیم 133 و نحوۀ سرويس دهی به شهروندان.
2-    رسیدگی به تخلفات رانندگان شبکۀ تاکسی بیسیم 133 و تشکیل جلسات انضباطی داخلی و در صورت نیاز، ارجاع به هیئت انضباطی.
3-    دریافت درخواست های رانندگان متقاضی جهت فعالیت در شبکه.
4-    نیازسنجی در خصوص تعداد خودروی مورد نیاز، جهت فعالیت در شبکه.
5-    برگزاری مسابقات و همایش های ورزشی در بین تاکسیرانان.
6-    مدیریت و نظارت باشگاه ورزشی سازمان
7-    برگزاری دوره های آموزشی شهرشناسی برای تاکسیرانان.