سید هادی حسینی


کارپرداز


شرح وظایف:
1- تهیۀ وسایل و لوازم مورد نیاز کلیۀ واحدها طبق درخواست های تأیید شده.
2- تحویل اجناس خریداری شده به مسئول انبار.
3- تنظیم اسناد هزینۀ لوازم و سایل خریداری شده، طبق مقررات و آیین نامه مالی.
4- انجام معاملات در اجرای مفادآیین نامۀ مالی و رعایت ضوابط و دستورالعمل ها.
5- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد.