جواد خالقی


مسئول امور شرکت های حمل و نقل مسافردرون شهری

شرح وظايف:
1-    پيگيري امور كليۀ شركت هاي حمل و نقل مسافر و خودروهاي شركت های حمل و نقل درون شهری.
2-    پيگيري صدور مجوز فعاليت شركت ها.

4-    پيگيري موارد خودروهاي آژانسي متقاضي جابه جايي در شركت هاي حمل و نقل درون شهري.  
5-    بازديد و بازرسي از شركت ها و خودروهاي فعال در آن.
6-    ابلاغ نرخ هاي مصوب به مديران ورانندگان شركت ها.
7-    بررسی تخلفات موجود در شرکت ها و ارجاع به هیأت انضباطی سازمان.
8-    بررسی درخواست نقل و انتقال شرکت ها.
9-     تمدید اعتبار پروانۀ نمایندگی شرکت ها.